Seven Samurai, Kikuchiyo

| Share

Film Seven Samurai
Author Akira  Kurosawa
Role Kikuchiyo 
Actor ToshirĊ  Mifune

What do you think of farmers? You think they’re saints? Hah! They’re foxy beasts! They say, “We’ve got no rice, we’ve no wheat. We’ve got nothing!” But they have! They have everything! Dig under the floors! Or search the barns! You’ll find plenty! Beans, salt, rice, cake! Look in the valleys, they’ve got hidden warehouses! They pose as saints but are full of lies! If they smell a battle, they hunt the defeated! They’re nothing but stingy, greedy, blubbering, foxy, and mean! God damn it all! But then who made them such beasts? You did! You samurai did it! You burn their villages! Destroy their farms! Steal their food! Force them to labor! Take their women! And kill them if they resist! So what should farmers do?

Posted in Actor, Author, Dramatic Male Monologues, Film, Role

| Share